Members

Faculty Advisor:

Mr. Ashit Kumar Srivastava, Assistant Professor of Law.

Members:

Ananya Satish, Anuj Jain, Apoorva Upadhyay, Arham Siddiqui, Avni Sharma, J Shivam Kumar, Kirti Malik, Lakshya Sharma, Siddharth Anand Panda, Shreni Taran, Toshaar Trivedi, Udipto Koushik Sarmah, Vishesh Minocha, Yashvardhan Singh

%d bloggers like this: